Algemene voorwaarden

Disclaimer

Lasrichtlijnen en lastechnieken evolueren voortdurend. Hoewel alle redelijke inspanningen zijn geleverd om de nauwkeurigheid van de informatie op deze website te garanderen, wordt de informatie die hierin is opgenomen of waarnaar anderszins wordt verwezen alleen gepresenteerd als "typisch" zonder garantie of waarborg, en elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het vertrouwen hierop wordt uitdrukkelijk afgewezen. Typische gegevens zijn de gegevens die verkregen zijn bij het lassen en testen volgens voorgeschreven normen en mogen niet worden beschouwd als de verwachte resultaten in een bepaalde toepassing of lasverbinding. Andere tests en procedures kunnen andere resultaten opleveren. Gebruikers wordt geadviseerd om door kwalificatietesten of andere geschikte middelen de geschiktheid van lastoevoegmaterialen en lasprocedures te bevestigen voor gebruik in de beoogde toepassing. De keuze en het gebruik van specifieke producten is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant. Wij behouden ons het recht voor om het ontwerp en/of de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Algemene leveringsvoorwaarden

Hier vind je de algemene leveringsvoorwaarden van verkoop en levering van Certilas Nederland B.V.. Deze is van toepassing vanaf 19 october 2015 en geregistreerd onder nummer 09078023 aan de kamer van koophandel in Arnhem

Je kunt de leveringsvoorwaarden ook downloaden

1 Algemeen
1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Certilas Nederland B.V. Afwijkingen op de Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen met een bevoegde vertegenwoordiger.

1.2

De toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden van een opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

1.3

De opdrachtgever mag de uit een overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen niet aan derden op welke wijze dan ook overdragen zonder schriftelijke toestemming van Certilas Nederland B.V. Certilas Nederland B.V. zal deze toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

2 Offertes en aanbiedingen
2.1

Alle offertes en aanbiedingen van Certilas Nederland B.V. zijn vrijblijvend, ongeacht of een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2

Certilas Nederland B.V. kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3

Door Certilas Nederland B.V. aangeleverde brochures, omschrijvingen, specificaties, tekeningen en opgaven van gewicht en afmeting zijn louter ter indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.4

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken bijkomende kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.5

Certilas Nederland B.V. is niet gebonden aan enige order die (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Certilas Nederland B.V. anders aangeeft.

2.6

Een samengestelde prijsopgave verplicht Certilas Nederland B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.7

Certilas Nederland B.V. is gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen indien gewijzigde marktprijzen en/of prijsverhogingen door toeleveranciers dan wel andere ontwikkelingen, zoals wijziging van grondstofprijzen, materiaal, loon- en transportkosten, valutaverhoudingen, invoerrechten en belastingen of andere heffingen daartoe noodzaken.

2.8

Bestellingen kunnen te allen tijde door Certilas Nederland B.V. geweigerd worden.

3 Uitvoering en wijziging overeenkomst
3.1

Een overeenkomst met een opdrachtgever komt tot stand op het moment dat een gegeven opdracht schriftelijk door Certilas Nederland B.V. is bevestigd, dan wel indien Certilas Nederland B.V. op een andere wijze uitdrukkelijk te kennen geeft dat een gegeven opdracht is geaccepteerd.

3.2

De voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken overeengekomen of opgegeven termijnen dienen slechts ter indicatie en zijn geen definitieve termijn.

3.3

Indien Certilas Nederland B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens behoeft van de opdrachtgever, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze juist en volledig aan Certilas Nederland B.V. ter beschikking heeft gesteld.

3,4

Certilas Nederland B.V. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.5

Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Certilas Nederland B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.6

Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomsten dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden. Indien de opdrachtgever wijziging en/of aanvulling van een overeenkomst verzoekt en partijen geen overeenstemming bereiken blijft de overeenkomst in oorspronkelijke vorm in stand.

3.7

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Certilas Nederland B.V. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.8

Certilas Nederland B.V. heeft het recht de overeengekomen prijs te verhogen, ook indien een vaste prijs is overeengekomen, op grond van een verplichting ingevolge de wet of regelgeving of als de verhoging haar oorzaak vindt in een of meer prijsbepalende factoren, van welke aard dan ook. Onder prijsbepalende factoren wordt in deze onder andere verstaan grondstofprijzen, materiaal-, loon- en transportkosten, valutaverhoudingen, invoerrechten, BTW en andere heffingen. Dit voor zover deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden.

4 Levering en transport
4.1

De door Certilas Nederland B.V. opgegeven prijzen luiden in Euro exclusief BTW en zijn gebaseerd op levering onverpakt of levering in standaard verpakking “Ex Works” volgens Incoterms (internationale leveringsvoorwaarden) geldend op de datum van de aanbieding, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald. Prijzen kunnen worden verhoogd met de kosten van speciale verpakking, verzekering, levering (waar onder begrepen transport) en aflevering ter plaatse door opdrachtgever aangewezen.

4.2

Bij opdrachten in Nederland boven de 750 euro en in België boven de 1500 euro worden er geen transportkosten in rekening gebracht.

4.3

Opgegeven levertijden worden zorgvuldig ingeschat, doch gelden slechts bij benadering. Overschrijding daarvan kan voor de opdrachtgever nooit een reden zijn de overeenkomst te annuleren. Ook voor het overige kan op overschrijding van de levertijden in beginsel ten nadelen van Certilas Nederland B.V. geen beroep worden gedaan.

4.4

Certilas Nederland B.V. verbindt zich jegens de opdrachtgever om de zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

4.5

Tenzij anders is overeengekomen, wordt niet-standaard verpakking tegen de kostende prijs afzonderlijk berekend en door Certilas Nederland B.V. niet teruggenomen.

4.6

Elke opdrachtgever is verplicht de zaken onmiddellijk bij aflevering daarvan te controleren op uiterlijk kenbare schade. Reclames op die grond moeten binnen 24 uur, of in geval van levering aan een buitenlandse afnemer, binnen 48 uur, na levering bij Certilas Nederland B.V. worden gedaan, bij gebreke waarvan Certilas Nederland B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijke schade meer accepteert. Voornoemde reclames dienen altijd schriftelijk te geschieden.

4.7

Opdrachtgever is verplicht de betreffende zaken te accepteren. Ingeval afname van de zaken wordt geweigerd, worden de zaken op kosten van de betreffende opdrachtgever opgeslagen. Voor schade die Certilas Nederland B.V. ten gevolge van de afnameweigering lijdt is de betreffende opdrachtgever volledig aansprakelijk.

4.8

De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Certilas Nederland B.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4.9

De zaken komen voor risico van de opdrachtgever vanaf het moment van levering, althans dat moment waarop de opdrachtgever gehouden was aan deze levering mee te werken.

4.10

Retournering van goederen kan alleen geschieden na uitdrukkelijke toestemming van Certilas Nederland B.V. Zonder voorafgaand overleg worden er geen goederen retour genomen. Goederen ouder dan drie maanden na levering worden niet retour genomen.

4.11

Goederen die op speciaal verzoek van de opdrachtgever besteld zijn, kunnen niet worden geretourneerd.

4.12

Standaard wordt 20% retournamekosten in rekening gebracht, mits materiaal in originele onbeschadigde verpakking, in goede staat en courant voor wederverkoop is.

5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
5.1

Certilas Nederland B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden:

  • indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • indien Certilas Nederland B.V. na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • indien door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Certilas Nederland B.V. kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  • in geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement van de opdrachtgever, van beslaglegging ten laste van de opdrachtgever - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven -, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;
  • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Certilas Nederland B.V. kan worden gevergd.
5.2

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Certilas Nederland B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Certilas Nederland B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5.3

Indien Certilas Nederland B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Certilas Nederland B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6 Overmacht
6.1

Voor schade welke een opdrachtgever lijdt ten gevolge van het feit dat Certilas Nederland B.V. door van buitenaf komende oorzaken, waaronder oorlog, oorlogsgevaar, uitzonderingstoestanden, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming natuurrampen, uitsluiting in- en/of uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie zowel bij Certilas Nederland B.V. als bij haar toeleveranciers, stakingen en alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van Certilas Nederland B.V. liggen, waardoor niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen is Certilas Nederland B.V. nimmer aansprakelijk.

6.2

Te late levering door een toeleverancier wordt uitdrukkelijk als een van buitenaf komende oorzaak en dus als een niet toerekenbare tekortkoming aangemerkt.

7 Betaling en incassokosten
7.1

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Certilas Nederland B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Afwijking van deze termijn kan slechts schriftelijk overeengekomen worden.

7.2

Certilas Nederland B.V. is, indien daar redelijkerwijs aanleiding voor is ook gedurende de uitvoering van de overeenkomst, gerechtigd het stellen van zekerheid door opdrachtgever te verlangen.

7.3

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.4

De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van het door hem aan Certilas Nederland B.V. verschuldigde.

7.5

De opdrachtgever kan binnen 8 dagen bezwaar maken tegen de factuur. Uitsluitend schriftelijk en binnen de termijn ingediende bezwaren worden in behandeling genomen. Na het verstrijken van de termijn en indien dan de opdrachtgever geen bezwaar heeft gemaakt wordt hij geacht geen bezwaren te hebben.

7.6

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7.7

Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening binnen- en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de gevorderde hoofdsom met een minimum van EUR 250.

8 Eigendomsvoorbehoud
8.1

Alle door Certilas Nederland B.V. in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Certilas Nederland B.V. totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Certilas Nederland B.V. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

8.2

Door Certilas Nederland B.V. geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts worden doorverkocht in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

8.3

De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Certilas Nederland B.V. veilig te stellen.

8.4

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om Certilas Nederland B.V. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

8.5

De opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Certilas Nederland B.V. ter inzage te geven. Bij een eventuele vergoeding van de verzekering is Certilas Nederland B.V. gerechtigd tot deze uitkering. Voorzover als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens Certilas Nederland B.V. bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

8.6

Voor het geval Certilas Nederland B.V. haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Certilas Nederland B.V. en door Certilas Nederland B.V. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Certilas Nederland B.V. zich bevinden en die zaken terug te nemen.

9 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
9.1

Certilas Nederland B.V. garandeert dat de te leveren zaken vrij zijn van materiaalen fabricagefouten. Indien binnen 6 maanden na levering gebreken aan door Certilas Nederland B.V. geleverde zaken aan het licht komen, van welke gebreken betreffende opdrachtgever kan aantonen dat deze veroorzaakt zijn door een fabricage- of constructiefout, zal Certilas Nederland B.V. de kosten van herstel van deze gebreken vergoeden tot zover de verzekering dekt.

9.2

Voor gebreken welke na bovengenoemde termijn van 6 maanden aan het licht komen, is Certilas Nederland B.V. op geen enkele wijze aansprakelijk. Deze garantie is uitdrukkelijk beperkt tot door Certilas Nederland B.V. geleverde zaken en/of diensten.

9.3

De gerepareerde en/of vervangen zaken worden Ex-Works geleverd door Certilas Nederland B.V. Vervanging en/of reparatie leidt niet tot een verlenging van de in lid 1 genoemde garantietermijn. De kosten in verband met im- of export of andere bijkomende kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

9.4

Indien tussen partijen een afwijkende garantieregeling is overeengekomen geldt deze uitdrukkelijk in plaats van, en niet naast, de in lid 1 genoemde garantie.

9.5

Iedere garantie van Certilas Nederland B.V. vervalt als gevolg van aanpassing, onderhoud of reparatie van de zaken door anderen dan (aangewezen door) Certilas Nederland B.V. alsmede in geval van misbruik, ondeskundig gebruik of onjuiste opslag van de zaken, gebruik in strijd met de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften van de zaken of van buiten komende omstandigheden.

9.6

De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

9.7

Zichtbare gebreken dienen binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan Certilas Nederland B.V. te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 8 werkdagen, na ontdekking schriftelijk aan Certilas Nederland B.V. te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Certilas Nederland B.V. in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient Certilas Nederland B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

9.8

Overschrijding van de in het vorige lid genoemde termijnen leidt tot verval van recht van de opdrachtgever.

9.9

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Certilas Nederland B.V. daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

9.10

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Certilas Nederland B.V. en de door Certilas Nederland B.V. bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. 

10 Aansprakelijkheid
10.1

Certilas Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Certilas Nederland B.V. is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

10.2

Iedere aansprakelijkheid van Certilas Nederland B.V. voor indirecte schade is uitgesloten, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van Certilas Nederland B.V. is voorts beperkt tot de nakoming van de in artikel 9 opgenomen garantie.

10.3

Certilas Nederland B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade welke is ontstaan ten gevolge van gebreken aan door haar geleverde zaken welke aan de betreffende opdrachtgever zijn geleverd en kan nimmer verdergaan dan tot zover de verzekering dekt.

10.4

Onverminderd het in het vorige en volgende artikel bepaalde kan aan Certilas Nederland B.V. ten aanzien van eerder geleverde lastoevoegmaterialen geen nalatigheid worden verweten indien de technologie van het lassen en/of kennis over het gebruik van grondstoffen zich wijzigt.

10.5

Certilas Nederland B.V. is nimmer aansprakelijk voor middelijk en/of onmiddelijke schade welke voortvloeit uit door haar gegeven adviezen, ongeacht in welke vorm deze adviezen worden gegeven en of deze al dan niet tegen betaling zijn uitgebracht

11 Vrijwaring
11.1

De opdrachtgever vrijwaart Certilas Nederland B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Certilas Nederland B.V. toerekenbaar is.

11.2

Indien Certilas Nederland B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Certilas Nederland B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

11.3

Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Certilas Nederland B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Certilas Nederland B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

12 Intellectuele eigendom
12.1

Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op of in verband staan met de geleverde zaken, inclusief aanpassingen, handleidingen en andere gerelateerde documenten of zaken, blijven te allen tijde eigendom van Certilas Nederland B.V. of haar licentiegevers, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.

12.2

Deze zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Certilas Nederland B.V. nog geheel noch gedeeltelijk door opdrachtgever worden gekopieerd, vermenigvuldigd, aan derden ter hand gesteld of ter inzage gegeven, danwel op andere wijze worden geëxploiteerd.

13 Toepasselijk recht en geschillen
13.1

De overeenkomsten waarop deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.

13.2

De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3

Alle geschillen die tussen opdrachtgever en Certilas Nederland B.V. mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

13.4

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

14 Vindplaats en wijziging voorwaarden
14.1

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Arnhem.

14.2

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Certilas Nederland B.V.

14.3

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.